هدف روش دقیق‌خوانی، درک کامل مطالب خوانده‌شده و نگهداری آن‌ها به صورت منظم، فهم بیش‌تر مطالب، نگهداری بیش‌تر مطالب، افزایش توانایی خواننده در پاسخ دادن به سؤالات تشریحی است.

فنون اصلی این روش عبارت است از سازمان دادن به حاشیه‌نویسی و علامت‌گذاری.

خلاصه کردن در سازمان‌دهی مطالب به فرد کمک می‌کند تا رابطه‌ی بین مطالب آگاه شود و با حاشیه‌نویسی می‌تواند مطالب را بهتر درک کند.

سازمان‌دهی مطالب بر اساس موضوع اصلی، نکات اصلی و جزئیات صورت می‌گیرد. موضوع اصلی همان اندیشه‌ی کلی نویسنده است و تمام مطالب کتاب، زیرمجموعه‌‌ی اندیشه کلی و موضوع اصلی است (مانند امامت در دین و زندگی یا ژنتیک در زیست). نکات اصلی، اندیشه‌های مهم یک موضوع هستند که وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند موضوع اصلی را تشکیل می‌دهند. جزئیات نیز مطالبی هستند که باعث می‌شوند درک موضوع راحت‌تر صورت بگیرد مانند تصاویر، جداول و …

روشی برای علامت‌گذاری بهتر:

دور موضوع اصلی خط بکشید.

نکات اصلی را داخل کروشه قرار دهید.

زیر جزئیات مهم خط بکشید.

در حاشیه تداعی‌ها، انتقادات و سؤالات خود را بنویسید.

خلاصه کردن در واقع مرور مطالبی است که خوانده‌اید و بیان مجددی از نکات اصلی به زبان خود شماست.

برای یادگیری مطالب بیش‌تر، خلاصه‌برداری را در سه موقعیت انجام دهید:

هنگام خواندن و پایان یک نکته‌ی مهم یا یک قسمت مهم، بلافاصله بعد از اتمام خواندن، پس از مدتی که از خواندن سپری شد.

باید خلاصه‌ها با کلمات و جملات خودتان باشد و مطلب را به زبان خودتان بنویسید.

 پیروز وموفق باشید.